A

Walne Zebranie Członków


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lokalnej Grupy Działania. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD należy określanie kluczowych kierunków działania Stowarzyszenia, w tym uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju i programu działania Lokalnej Grupy Działania, uchwalanie budżetu, zmiana statutu.

Najwyższy organ LGD wybiera członków Zarządu i sprawuje nad nimi kontrolę, wybiera również członków Rady ds. Wyboru Projektów i członków Komisji Rewizyjnej, ponadto uchwala regulaminy wewnętrzne tych organów. Walne Zebrania Członków zwoływane jest przez Zarząd jako zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny