A


Wyniki naboru 5/2018/G


Przedstawiamy wyniki oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 5/2018/G, przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych. 
Zgodnie z procedurą oceny i wyboru grantobiorców, stanowiącą załącznik do Regulaminu Pracy Rady ds. Wyboru Projektów poniżej opublikowane są następujące dokumenty: 
- Lista wniosków o powierzenie grantu ocenionych pod względem zgodności z PROW 2014-2020 
- Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu 
- Protokół z posiedzenia Rady

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny