close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Ogłoszenie nr 9/2023/OW


31.05.2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1.       I.         Zakres tematyczny operacji własnej: Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
  1.      II.         Nazwa przedsięwzięcia: 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony
  2.    III.         środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  3.    IV.         Limit wysokości środków na realizację operacji wynosi 16 260,75 EUR.
  4.     V.         Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl.

Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

 1. Ochrona środowiska lub klimatu – maksymalnie  1 punkt
 2. Miejsce realizacji operacji - maksymalnie 3 punkty
 3. Innowacyjność - maksymalnie 3 punkty
 4. Obszar oddziaływania operacji - maksymalnie 4 punkty
 5. Uczestnictwo w doradztwie oferowanym przez biuro LGD - maksymalnie 2 punkty
 6. Członkostwo w LGD – maksymalnie 2 punkty
 7. Dziedzictwo lokalne – maksymalnie 2 punkty
 8. Dystans od aglomeracji pilskiej - maksymalnie 4 punkty
 9. Realizacja wskaźników LSR – maksymalnie 3 punkty

              Minimalna ilość punktów: 7,2

 1.    VI.         Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

od dnia 31.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00

 1.  VII.         Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z zapisami zał. Nr 4 do Regulaminu Rady ds. Wyboru Projektów - Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD i operacji własnych, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Należy go pobrać ze strony internetowej www.lgdkrajna.pl wypełnić elektronicznie i złożyć bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wnioskodawcy, nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.
 2. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych: do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 3.    IX.         Typ beneficjenta: LGD lub inne organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
 4.     X.         Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
 • Statut lub Regulamin;
 • dokument (-y) określający (-e) lub potwierdzający (-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub oddziału na obszarze objętym LSR.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513, mailem biuro@lgdkrajna.pl lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny