close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Ogłoszenie nr 3/2019/OW


30.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

Protokół z posiedzenia Rady ds. Wyboru Projektów, podczas którego wybrano do realizacji operację własną.

-------------------------------------------------------------------------------

12.07.2019 r.

OGŁOSZENIE nr 3/2019/OW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 I.            Zakres tematyczny operacji własnej: Kompleksowa promocja walorów turystycznych, historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych i innych całego obszaru LSR, w tym przede wszystkim zintegrowanie promocji obszaru  (§ 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

II.            Nazwa przedsięwzięcia: 4.2.1 Promocja obszaru LSR

III.            Wysokość środków na realizację operacji wynosi 45 000,00 zł.

IV.            Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl.

Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

  1. Ochrona środowiska lub klimatu – maksymalnie  1 punkt
  2. Innowacyjność - maksymalnie 3 punkty
  3. Doświadczenie beneficjenta - maksymalnie  2 punkty
  4. Uczestnictwo w doradztwie oferowanym przez biuro LGD - maksymalnie 2 punkty
  5. Członkostwo w LGD – maksymalnie 2 punkty
  6. Wysokość dofinansowania – maksymalnie 8 punktów
  7. Realizacja wskaźników LSR – maksymalnie 3 punkty

 V.            Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

od dnia 12.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30

VI.            Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z zapisami zał. Nr 4 do Regulaminu Rady ds. Wyboru Projektów - Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD i operacji własnych, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Należy go pobrać ze strony internetowej www.lgdkrajna.pl wypełnić elektronicznie i złożyć bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wnioskodawcy, nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 VII.            Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

VIII.            Typ beneficjenta: LGD lub inne organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 IX.            Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

  • Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy,
  • Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia,

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513, mailem biuro@lgdkrajna.pl lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny