close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Instytucje publiczne


Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć i zasad dofinansowania inwestycji realizowanych przez podmioty publiczne

 

.

 

Kto może skorzystać: jednostki sektora finansów publicznych w tym gmina, Powiat Pilski oraz inne jednostki organizacyjne gminy takie jak instytucje kultury itp.


Typy operacji/projektów:

Obiekty turystyczne i rekreacyjne

2.1.1 Operacje polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Infrastruktura drogowa
3.1.1Inwestycje w zakresie dróg prowadzących bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, łączących je z siecią dróg publicznych oraz drogi skracające dystans lub czas dojazdu do obiektów, o których mowa powyżej
Inicjatywy lokalne
3.2.1 Operacje ukierunkowane na działania mieszkańców i wyposażenie podmiotów funkcjonujących w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej wzmacniające aktywność mieszkańców i integrację społeczną, w tym osób z grup defaworyzowanych (tj. osoby bezrobotne do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety pozostające bez zatrudnienia, osoby niepełnosprawne)
Inicjatywy szkoleniowe
3.3.1Operacjew sferze szkoleniowo-edukacyjnej skierowane do mieszkańców obszaru LSR, w tym przede wszystkim do osób z grup defaworyzowanych (tj.osoby bezrobotne do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety pozostające bez zatrudnienia, osoby niepełnosprawne), ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych


Warunki uzyskania pomocy:


1. Pomoc jest przyznawana, gdy wnioskodawca ma siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. na obszarze powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
2. Podmiot posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o płatność (numer ARiMR).
3. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później, niż do dnia 31.12.2022 r.
4. Inwestycje mogą być realizowane jedynie na obszarze wiejskim LSR, tj. na obszarze powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
5. Inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz okres tzw. związania z celem;
6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7. Podmiot wykaże, że posada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować,lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje (jeżeli jest osobą fizyczną), lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji (nie dotyczy tworzenia działalności gospodarczej).
8. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
9. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

Intensywność wsparcia: 63,63% wartości (36,37% wkładu własnego)

Sposób płatności: refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 informacje znajdziesz tutaj


OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z DOTACJAMI LGD

Zasady uzyskania dofinansowania:

a) złożenie w okresie trwania naborów wniosku o dofinansowanie do Biura LGD,
b) spełnienie warunków oceny formalnej,

c) uzyskanie pozytywnej oceny Rady ds. Wyboru Projektów LGD pod kątem lokalnych kryteriów wyboru,
d) uzyskanie potwierdzenia poprawności wniosku o dofinansowanie i oceny przez LGD dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
e) zawarcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie operacji.

Zasady oceniania wniosków przez LGD

Wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do LGD są przekazywane do Rady ds. Wyboru Projektów, gdzie poddawane są ocenie przez dziewięcioosobowy zespół ekspertów, mieszkańców obszaru LGD. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady. Najważniejszym aspektem oceny są lokalne kryteria wyboru, od których spełnienia zależy pozytywna ocena wniosku przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią. Lista lokalnych kryteriów wyboru zamieszczona jest w załączeniu do niniejszego artykułu.

AKTUALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI - znajdują się tutaj


W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu w Biurem LGD (kliknij). Zadzwoń i umów się na bezpłatne doradztwo !

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i służy upowszechnieniu wiedzy na temat działalności prowadzonej przez LGD Krajna nad Notecią. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dofinansowania należy zapoznać się z pełną treścią dokumentów, w tym przede wszystkim Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krajna nad Notecią, Regulaminem Rady ds. Wyboru Projektów oraz odpowiednimi aktami prawa (link do przepisów prawa)

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny