close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Razem dla rozwoju - integracja społeczna Krajny


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią w ramach Działania 7.3. – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest na obszarze 7 gmin północnej Wielkopolski. Są to należące do powiatu pilskiego : Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka, Wyrzysk oraz należące do powiatu złotowskiego : Złotów (gmina wiejska) i Krajenka.

Projekt „Razem dla rozwoju” wpisuje się w główne pola działalności LGD , zmierzając do nawiązania współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w sferze społecznej w celu wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk, przygotowania wspólnych ponad lokalnych projektów integrujących mieszkańców Krajny.

Dlaczego realizujemy ten projekt ?

Obszary wiejskie Wielkopolski , w tym i Krajnę charakteryzuje niższy w stosunku do terenów zurbanizowanych ogólny poziom życia oraz koncentracja wielu negatywnych zjawisk. Ma to związek z ogólnie mniejszą dostępnością do dóbr i usług, jak również z niższą świadomością ich mieszkańców. Wynikiem tego jest niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie samo organizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów swojej społeczności w różnych obszarach życia/szczególnie w sferze integracji społecznej. Szczególnie ważne jest wsparcie rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych przyczyniające się do rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Dla budowania społeczeństwa obywatelskiego ważna jest umiejętność zaangażowania i partnerskiego współdziałania różnych sił społecznych. Jednak wiedza oraz doświadczenie w tym zakresie jest niewystarczające, brak również rozpowszechnionych wzorów takiej współpracy. W 7 gminach objętych projektem istniejące instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną nie współpracują ze sobą, brak między nimi przepływu informacji na temat podejmowanych działań. Budowa lokalnych sieci współpracy daje lepszą możliwość rozpoznawania specyficznych problemów i potrzeb występujących w wymiarze lokalnym, a przez to trafniejszy dobór instrumentów zaradczych i efektywniejsze ich rozwiązywanie. Oddolne podejście - podejmowanie odpowiedzialności i wydatkowanie środków na poziomie lokalnym zapewnia w największym stopniu wykorzystanie zasobów i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Problemem jest dziedziczenie ubóstwa oraz negatywnych wzorców życiowych.
Dlatego też, ważne jest dobre zdiagnozowanie problemów, już od najwcześniejszych lat życia- od wieku przedszkolnego i szkolnego i próba podjęcia środków zaradczych

Nasz projekt jest wyrazem lokalnych potrzeb społeczności wiejskich 7 gmin leżących w powiatach pilskim i złotowskim w północnej Wielkopolsce. Gminy te od 2007 roku współdziałają ze sobą w Lokalnej Grupie Działania Krajna nad Notecią.
W społeczności lokalnej, wśród członków  LGD istnieje uświadomiona i wielokrotnie wyrażana potrzeba intensyfikacji działań w sferze integracji społecznej i nadrobienia zapóźnień w tym obszarze. Teren działania LGD to obszary biedne, z szeroką rzeszą ludności wiejskiej zagrożonej wykluczeniem. Na spotkaniach członków LGD wielokrotnie omawiano potrzebę koordynacji i integracji środowisk działających w sferze socjalnej, edukacyjnej i szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Tylko połączone wysiłki wszystkich ważnych, społecznie akceptowalnych instytucji i organizacji mogą doprowadzić do przełomu jakościowego w sferze integracji społecznej.
Instytucje te widzą potrzebę integracji swoich działań na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym .Zamierzają to osiągnąć poprzez formułę partnerstwa, odbywającego regularne  spotkania, służące informacji, motywacji i przekazywaniu dobrych praktyk. Uzupełnieniem spotkań partnerskich maja być warsztaty podnoszące wiedzę partnerów w sferze aktywnej integracji. Docelowo partnerzy przewidują realizacje wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmie środowiska zagrożone marginalizacją i będzie wykorzystywać szeroki wachlarz metod aktywizujących ( zasiłki celowe, szkolenia, opieka nad dziećmi, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych, zatrudnienie subsydiowane itp.).Z tego względu partnerstwo planuje nawiązanie kontaktów z władzami powiatu oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w Pile oraz Złotowie jako dysponentami środków na aktywizację zawodową. Płynące sygnały o zwiększeniu kwot dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej powodują duże zainteresowanie bezrobotnych naszych gmin tą formą pomocy, ale jednocześnie wymuszają konieczność społecznego nadzoru nad przyznawaniem pomocy, ze względu na racjonalność przyznawania pomocy. Ponadto nasza LGD przewiduje realizację projektu w ramach działania 6.2.POKL, planując szkolenia, doradztwo i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Formuła partnerstwa pozwoli na lepszą identyfikację potrzeb potencjalnych beneficjentów.
W 7 gminach objętych projektem są podejmowane liczne inicjatywy na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, często jednak z powodu braku synergii między nimi ich oddziaływanie jest bardzo zawężone( dotyczy tylko bezpośrednich odbiorców pomocy, bez wpływu na ich otoczenie rodzinne i społeczne). Takie wąsko rozumiane inicjatywy, choć szlachetne w swoich intencjach, mają charakter doraźny, którego efekty znikają po zakończeniu bezpośredniego wsparcia. Dzięki partnerstwu efekty ulegną wzmocnieniu, poprzez ich wzajemne oddziaływanie na szerszą społeczność. Wstępnie zidentyfikowano jedną bardzo ważna grupę do której partnerstwo będzie chciało skierować swoje działania; są to dzieci i młodzież wywodzące się ze środowisk patologicznych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem. Objęcie ich pomocą w ramach projektu, który będzie przygotowywać partnerstwo jest jego priorytetem.
Projekt adresowany jest do instytucji działających w szeroko pojętej sferze integracji społecznej ( placówek oświatowych, klubów sportowych, parafii, urzędów i instytucji)w społeczności lokalnej gmin Białośliwie, Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka, Wyrzysk, Złotów.

Celem ogólnym projektu jest :
- wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych.

Zostanie to zrealizowane poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb i problemów społeczności lokalnej
- nawiązanie dialogu społecznego
- sformalizowanie partnerstwa na rzecz aktywnej integracji
- przygotowanie do realizacji wspólnego projektu partnerstwa
Powyższe cele zgodne są z celem głównym i celami szczegółowymi PO KL w zakresie rozbudowy i wzmocnienia mechanizmów partnerstwa służących podejmowaniu działań na rzecz wyrównywania szans i podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt realizuje również cel horyzontalny NSRO tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Jego realizacja jest również zgodna z przyjętym Planem Działania dla priorytetu VI na lata 2007-2008. Projekt zgodny jest z polityką  horyzontalną dotyczącą rozwoju lokalnego- przyczynia się do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnoty lokalnej, buduje mosty pomiędzy różnymi podmiotami życia lokalnego, angażuje ludzi we wspólną pracę, polityką równości szans-uwzględnia działania przyczyniające się do wyrównywania szans osób zamieszkałych na terenach wiejskich, programowanie działań skierowanych do osób w gorszym położeniu, polityką zrównoważonego rozwoju-poprzez dialog społeczny -uwzględnia pierwiastek społeczny, gospodarczy i ekologiczny w tworzeniu strategii rozwoju oraz społeczeństwa informacyjnego dzięki wykorzystaniu w przygotowaniu i realizacji projektu oraz promowaniu w projekcie nowoczesnych technik i kanałów informacyjno-komunikacyjnych .Projekt jest zgodny ze Strategią Zatrudnienia Wielkopolski na lata 2007-2013.

Działające w gminach organizacje i instytucje są naturalnymi partnerami projektu z uwagi na swoja działalność statutową są one zainteresowane zwiększaniem zakresu i form pomocy społecznej i aktywnej integracji.
Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie poprzez bezpośrednie nawiązanie kontaktów telefonicznych oraz mailowych ze zidentyfikowanymi instytucjami i organizacjami  w gminach. Trudno jest na etapie formułowania wniosku określić precyzyjnie ilość osób - uczestników projektu z uwagi na różnorodność środowisk, do których jest skierowany. Projekt ma się przyczynić do integracji sił i środowisk mogących wpłynąć na rozwój społeczny Krajny, dbałych o dobro młodego pokolenia. Chcemy, aby partnerstwo miało możliwie szeroki zasięg, będzie ono formułą otwartą dostępną dla każdego.


Działania podejmowane w projekcie.

Projekt przewiduje  działania służące przygotowaniu partnerstwa na rzecz aktywnej integracji podmiotów z 7 gmin Północnej Wielkopolski. Wartością dodaną projektu będzie wprowadzenie cyklicznych spotkań służących wymianie informacji, przekazywaniu dobrych praktyk i samokształceniu osób i instytucji zajmujących się szeroko rozumianą integracją społeczną. Nacisk chcemy położyć na działania skierowane do dzieci i młodzieży, jako przeciwdziałające wykluczeniu już u źródeł, praca z dorosłymi jest znacznie mniej efektywna i bardziej czasochłonna. Młode pokolenie jest zagrożone wykluczeniem już od najmłodszych lat, należy więc przeciwdziałać temu zjawisku od lat szkolnych. Identyfikacja problemów i barier jakie napotykają najmłodsi w swoim rozwoju społecznym pozwoli na zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Wykluczenie społeczne rozpoczyna się już w sferze edukacji, powodując niedostępność pewnych obszarów kształcenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Należą tutaj nauczanie języków obcych  oraz dostęp do Internetu. Utrudnione jest także bezpośrednie poznawanie świata poprzez kontakty z rówieśnikami, poznawanie innych kultur i krajów. Trafne rozpoznanie problemów oraz identyfikacja możliwości ich rozwiązywania wpłynie na poziom integracji społecznej gmin LGD.


Organizacja spotkań partnerstwa.
Zaplanowano organizację 8 spotkań partnerstwa, prowadzonych cyklicznie. Prowadził je będzie bądź koordynator projektu bądź przedstawiciel jednego z partnerów. Służyć będą one wzajemnemu poznaniu uczestników projektu, prezentacji prowadzonych przez nich działań, próbie koordynacji różnorodnych kierunków oddziaływania na osoby zagrożone marginalizacją. Wiedza partnerów na temat możliwości i planów członków partnerstwa ułatwi podejmowanie wspólnych inicjatyw, oraz bardziej kompleksowe zaspokajanie potrzeb osób potrzebujących wsparcia.

Organizacja warsztatów.
Koordynator projektu za pomocą ankiety oraz dzięki obserwacji dokona diagnozy potrzeb partnerów w zakresie wiedzy i umiejętności służących lepszemu planowaniu działań na rzecz klientów pomocy społecznej oraz ich rodzin, podejmowaniu działań lepiej odpowiadających specyfice środowiska lokalnego, podnoszących umiejętności współpracy.
Po diagnozie potrzeb szkoleniowych partnerstwa oraz planowanych kierunków rozwoju zorganizowane będą warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności partnerstwa w takich obszarach jak : aplikowanie o środki zewnętrzne, nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w sferze integracji społecznej. Warsztaty będą bazować na metodzie analizy przypadków (zakończonych sukcesem projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną).


Rezultaty twarde:
-zrealizowanych 8 spotkań partnerskich
-powołane partnerstwo na rzecz aktywnej integracji
-zrealizowane 8 warsztatów  szkoleniowych
-przygotowany projekt partnerski

Rezultaty miękkie:
-wzrost/rozbudowa lokalnych więzi
-zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczności
-wzrost poczucia tożsamości lokalnej
-poprawa szans młodego pokolenia
Rezultaty przyczynią się do realizacji celu ogólnego projektu, jakim jest wsparcie oddolnych inicjatyw na rzecz aktywnej integracji poprzez działania informacyjne, organizacyjne i szkoleniowe skierowane do lokalnej społeczności. Wpłyną też na osiągnięcie celów szczegółowych związanych ze sformalizowaniem struktury partnerstwa, przygotowaniem wspólnego projektu partnerstwa.

Nowe możliwości działania.

Duże możliwości wsparcia integracji społecznej oferują fundusze krajowe i unijne.
W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zagadnieniu temu poświęcono osobny priorytet – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej składa się z trzech działań :

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej, 
• kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 
• poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, 
• rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy), 
• rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy, 
• rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, 
• wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie, 
• promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, 
• organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, 
• prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych)

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

obejmuje wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi:
• usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, 
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 
• rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
• promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

• projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), 
• wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, 
• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w innych priorytetach ,mogą być realizowane również działania edukacyjne dla dzieci ( od przedszkolaków po studentów) , i dorosłych, udzielane jest wsparcie dla osób zakładających własna firmę.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wspiera m.in. rozbudowę świetlic wiejskich , dofinansowuje imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne na terenach wiejskich.
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2011  oferuje ze środków krajowych szereg możliwości wsparcia działań w sferze integracji społecznej.

Chcemy skorzystać z tych możliwości!
Jeśli widzisz problem, masz pomysł na jego rozwiązanie a nie wiesz jak można pozyskać środki na realizację Twojego projektu zgłoś się do nas :

Kontakt :
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
Ul. Bydgoska 32, 89-300 Wyrzysk
Tel. 67 213 22 39
e-mail :


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny