A

Władze LGD


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lokalnej Grupy Działania. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD należy określanie kluczowych kierunków działania Stowarzyszenia, w tym uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju i programu działania Lokalnej Grupy Działania, uchwalanie budżetu, zmiana statutu. Najwyższy organ LGD wybiera członków Zarządu i sprawuje nad nimi kontrolę, wybiera również członków Rady ds. Wyboru Projektów i członków Komisji Rewizyjnej, ponadto uchwala regulaminy wewnętrzne tych organów. Walne Zebrania Członków zwoływane jest przez Zarząd jako zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne.                                                                                                                              

Zarząd reprezentuje Lokalną Grupę Działania na zewnątrz, kieruje całokształtem działalności organizacji, realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków. Do realizacji swych zadań powołuje Biuro LGD.

LGD posiada organ decyzyjny zwany Radą ds. Wyboru Projektów, do której  należy wybór i ocena operacji do dofinansowania.

Do podstawowej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całości funkcjonowania LGD.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Paweł Berndt,

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Turbiak,

Członek Komisji Rewizyjnej - Natalia Michalska.


 

 

 

 

 

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
    Nasz profil na Facebook
    Notecki Szlak turystyczny