A

Przebieg prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023


Prace związane z opracowaniem LSR przebiegały zgodnie z Planem włączenia społeczności, opracowanym w ramach umowy z dnia 10.09.2015 r. dotyczącej wsparcia przygotowawczego zawartej przez LGD z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (informacje o umowie).

Etapy prac nad LSR

1. Diagnoza obszaru LSR na podstawie danych statystycznych

Na tym etapie Zespół roboczy ds. LSR przeprowadził analizę desk researach danych statystycznych i dostępnych publikacji. W wyniku prac powstał zarys diagnozy w celu konsultacji ze społecznością lokalną.

2. Diagnoza obszaru z udziałem wszystkich sektorów reprezentowanych w LGD i analiza SWOT przeprowadzona metodą partycypacji za pośrednictwem spotkań bezpośrednich oraz ankiet w każdej gminie

Na tym etapie przeprowadzono własne badania ankietowe ilościowe wśród mieszkańców, własne badania jakościowe – wywiady indywidualne i badania fokusowe. We wszystkich gminach wchodzących w skład LGD przeprowadzono otwarte spotkania konsultacyjne.

Zobacz:

3. Opracowanie diagnozy obszaru i konsultacje społeczne tego elementu strategii poprzez spotkania i stronę www stowarzyszenia

Zobacz

W ramach konsultacji zorganizowano spotkanie zespołu roboczego, 2 spotkania fokusowe, warsztaty world cafe i przeprowadzono wywiady indywidualne z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji publicznych i społecznych działających na obszarze LGD. W ramach e-konsultacji prowadzono korespondencję mailową, a także konsultacje telefoniczne. Zestawienie uwag z diagnozy i analizy SWOT znajduje się poniżej.

4. Przeprowadzenie spotkań ze wszystkimi przedstawicielami sektorów w sprawie sformułowania celów, przedsięwzięć oraz planowanych zadań w ramach LSR

Zorganizowano spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Zorganizowano spotkania z przedsiębiorcami oraz spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Przedstawiciele wszystkich sektorów mogli przekazywać pomysły na projekty realizowane w ramach LSR za pomocą strony internetowej w ramach e-konsultacji.

5. Opracowanie dokumentu określajacego cele, przedsięwzięcia i zadania do realizacji i udostępnienie dokumentu do konsultacji społecznych

Przygotowane dokumenty zostały poddane konsultacjom. Zorganizowano spotkanie zespołu roboczego, grup fokusowych oraz warsztaty world cafe, prowadzono e-konsultacje.
Zestawienie uwag dotyczących celów, przedsięwzięć i zadań znajduje się poniżej.

6. Opracowanie kryteriów  wyboru operacji i odbycie konsultacji społecznych w tym zakresie

W ramach prac nad zasadami wyboru operacji i kryteriami wyboru przeprowadzono e-konsultacje, badania ankietowe i 2 spotkania fokusowe. Kryteria omówiono z Radą ds. wyboru projektów, skonsultowano ich stosowanie podczas warsztatów world cafe. Zespół roboczy przeanalizował uwagi i wnioski z konsultacji, wprowadzono odpowiednie modyfikacje kryteteriów.
Zestawienie uwag dotyczących zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru znajduje się poniżej.

7. Opracowanie budżetu LSR i konsultacje w tym zakresie

W ramach etapu przeprowadzono e-konsultacje, zamieszczono roboczą wersję budżetu na stronie www. Zestawienie uwag dotyczących budżetu znajduje się poniżej.

8. Przygotowanie kompletnej wersji LSR i odbycie konsultacji spolecznych całego dokumentu  poprzez uwagi zgłaszane na piśmie oraz poprzez stronę www.lgdkrajna.pl

W ramach etapu opracowano zasady monitoringu i ewaluacji, a także plan komunikacyjny. Dokumenty poddano e-konsultacjom. Zorganizowano badania fokusowe, spotkanie dyskusyjne reprezentantów grup, a także wywiady indywidualne. Kompletna wersja LSR została poddana e-konsultacjom, zorganizowano warsztaty world cafe i spotkania zespołu roboczego.

9. Przyjęcie ostatecznej wersji LSR przez Walne Zebranie Członków LGD "Krajna nad Notecią"

W dniu 16 grudnia 2015 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania LGD "Krajna nad Notecią" przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. W dniu 29 grudnia 2015 roku LSR została złożona do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako załącznik do wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zatwierdzona wersja LSR znajduje się tutaj.

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny