close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies
A

Pozostali


Osoby prywatne, mieszkańcy obszaru LSR

Typy przedsięwzięć:

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

2.2.1 Odnowa zabytków

Kto może skorzystać:

W ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione.

W ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Odnowa zabytków o pomoc mogą ubiegać się podmioty prywatne (nie należące do jednostek sektora finansów publicznych) posiadające prawo
do dysponowania obiektem zabytkowym

Typy operacji/projektów:

1.1.1 Projekty polegające na podjęciu działalności gospodarczej

2.2.1 Operacje polegające na odnawianiu lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, obiektów, eksponatów
i pozostałych zabytków kultury materialnej służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków


Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na operację w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu
dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie przedsiębiorcy) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji
operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia,
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

3. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem. 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na operację w zakresie Odnowa zabytków jest przyznawana, jeżeli:

1. Podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje (jeżeli jest osobą fizyczną), lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.

2. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

3. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Pozostałe warunki dotyczące obu przedsięwzięć:

1. Podmiot posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o płatność (numer ARiMR).

2. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (wyjątek organizacja pożytku publicznego będąca organizacją pozarządową w zakresie,
w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1305/2013)

3. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ZRF operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi  w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy lecz nie później, niż do dnia
31.12.2022 r.

4. Inwestycje mogą być realizowane jedynie na obszarze wiejskim LSR, tj. na obszarze powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.

5. Inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, lub podmiot ten posiada prawo do
dysponowania nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz okres tzw. związania z celem;

6. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Wysokość pomocy:

.
* środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;
2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

informacje znajdziesz tutaj

OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z DOTACJAMI LGD

1. DOTYCZY TRYBU KONKURSU

Zasady uzyskania dofinansowania:

a) złożenie w okresie trwania naborów wniosku o dofinansowanie do Biura LGD,
b) spełneienie warunków oceny formalnej,
b) uzyskanie pozytywnej oceny Rady ds. Wyboru Projektów LGD pod kątem lokalnych kryteriów wyboru,
c) uzyskanie potwierdzenia poprawności wniosku o dofinansowanie i oceny przez LGD dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
d) zawarcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie operacji.

Zasady oceniania wniosków przez LGD

Wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do LGD są przekazywane do Rady ds. Wyboru Projektów, gdzie poddawane są ocenie przez dziewięcioosobowy zespół ekspertów, mieszkańców
obszaru LGD. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady. Najważniejszym aspektem oceny są lokalne kryteria wyboru (kliknij), od których spełnienia zależy
pozytywna ocena wniosku przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią.

 

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu w Biurem LGD (kliknij). Zadzwoń i umów się na bezpłatne doradztwo !

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i służy upowszechnieniu wiedzy na temat działalności prowadzonej przez LGD Krajna nad Notecią. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dofinansowania należy
zapoznać się z pełną treścią dokumentów, w tym przede wszystkim Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krajna nad Notecią, Regulaminem Rady ds. Wyboru Projektów oraz odpowiednimi aktami prawa .

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny